Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Tapu Siciline Kayıtlı Taşınmazlar Bakımından Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı ile Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması

Olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı ile taşınmaz mülkiyetinin kazanılmasının esasları Medeni Kanunun 713. maddesinde düzenlenmiştir. Medeni Kanun’ un 713. Maddesi: “Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir. Aynı koşullar altında, maliki tapu kütüğünden anlaşılamayan veya yirmi yıl önce hakkında gaiplik kararı verilmiş bir kimse adına kayıtlı bulunan taşınmazın… [devamını okumak için tıklayınız]

Bu sayfayı paylaş:

Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davaları

Türk Borçlar Kanunu’ nun temsil ve vekalet ilişkisini düzenleyen hükümlerine göre; vekalet sözleşmesi büyük ölçüde tarafların karşılıklı güvenine dayanır. Vekilin borçlarının çoğu bu güven unsurundan, onun vekil edenin yararına ve iradesine uygun davranış yükümlülüğünden doğar. Türk Borçlar Kanunu’ nda sadakat ve özen borcu, vekilin vekil edene karşı en önde gelen borcu kabul edilmiş ve anılan kanunun 506/2. maddesinde “… Vekil, üstlendiği iş ve hizmetleri, vekalet verenin haklı menfaatlerini gözeterek sadakat ve özenle yürütmekle yükümlüdür…” hükmüne yer… [devamını okumak için tıklayınız]

Bu sayfayı paylaş:

İcra Hukuk Mahkemesinden Alınan Yetki ile Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davası

Paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz malda hissedarların mallarının aynen taksim edilmesi veya mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında payları nispetinde paylaştırılmasına izale-i şuyu denir. Bu yazımızda yalnızca İcra Hukuk Mahkemesi’nden alınan yetki ile açılan ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davaları hakkında bilgi verilecektir. A. İİK 121. Madde Düzenlemesinin Açıklanması: İcra ve İflas Kanunu’nun “Paraya Çevirmenin Diğer Tarzı. İştirak Halinde Mülkiyet Hisseleri” başlıklı 121. Maddesi: “Bir intifa hakkı veya taksim edilmemiş bir miras veya bir… [devamını okumak için tıklayınız]

Bu sayfayı paylaş:

Acele Kamulaştırma

Acele Kamulaştırma 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nda düzenlenmiştir. 2942 Sayılı yasanın 27 maddesi; “Acele Kamulaştırma 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz malın 10 uncu madde esasları dairesinde ve 15 inci madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri,… [devamını okumak için tıklayınız]

Bu sayfayı paylaş: